Vystoupení v Poslanecké sněmovně

A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, ctěná Sněmovno, svoje vystoupení rozdělím na dvě části. Za prvé vás chci informovat o petici, která právě k tomuto projednávanému bodu dorazila do Poslanecké sněmovny a petiční výbor se jí zabýval a za druhé si dovolím říci něco sama za sebe.

Informace o petici za zachování zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ve stávajícím znění dorazila do Poslanecké sněmovny. Počet petentů byl 14 064 a počet archů 722. K tomu dodávám, že tato petice byla ještě podpořena Svazem pekařů, takže můžeme mluvit o těch dvou desítkách tisíc lidí, kteří se i takto veřejně a prokazatelně podepsali za to, aby současná legislativní úprava zůstala zachována tak, jak v této chvíli je.

Petenti ve své petici požadují zachování současného znění zákona o prodejní době v maloobchodě, to je zakotvení uzavření obchodu ve vyjmenovaných svátcích. Petice je tedy výrazem nesouhlasu s projednávanou novelou příslušného zákona, který toto ustanovení mění.

Současná praxe se podle zástupců petentů osvědčila a není potřeba změny. Vychází vstříc požadavku zaměstnanců na volno o některých státních svátcích, jak je obvyklé v různé míře v zemích Evropské unie. Uzavření nebo otevření obchodů se týká nejen zaměstnanců v daných obchodech, ale i navazujících provozů.

Se zástupci petentů jsem se sešla jako zpravodajka výboru. Petiční výbor poté schválil konání veřejného slyšení k této petici. Veřejné slyšení proběhlo 20. února 2019. Za petenty vystoupila prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, paní Renata Burianová. Mimo jiné uvedla základní důvody, které vedou zaměstnance k podpoře petice a uchování stávající podoby zákona, a paní předsedkyni doplnili další zástupci petentů.

Dovolte mi jenom stručně vyjmenovat základní argumenty, které petenti uváděli pro podporu svého požadavku na to, aby současná úprava prodejní doby v maloobchodě i ve velkoobchodě zůstala zachována. Říkají, že zavedením svátků neklesly tržby, jen se přesunuly do jiných dnů. Dokonce uváděli, že tržby tím fenoménem předzásobení v obchodech ještě vzrostly.

Nejde o malé prodejny. Jde o hypermarkety nad 200 metrů čtverečních. Malé obchody většinově mají zavřeno z vlastního rozhodnutí.

Důležitý argument je ten, že bez legislativního opatření, že bez toho, že je to dáno v zákoně, se prodejny nezavřou. Petenti sdělovali, že jestliže jeden obchod zůstane otevřen, ostatní v rámci konkurenčního boje budou muset mít otevřeno také. Uváděli příklady ze zahraničí. Například rakouský velkoobchod funguje pouze do 13 hodin každou sobotu. Neděle jsou zavřeno. Také rozporovali argumenty, které tady padaly pro podporu toho návrhu, o kterém se dnes bavíme, že není pravda, že se uzavřením o svátcích připravují zaměstnanci o výdělek. Odměna za práci o svátcích se často řeší náhradním volnem nebo napracováním svátků. Ale to pro zaměstnance není zrovna to, co si přejí, není jim nic platné, že mají volno někdy jindy než v ten daný svátek, protože v tom případě nemají volno jejich partneři, manželé, manželky, jejich děti. Samozřejmě odkazovali na okolní země.

Paní předsedkyně a představitelka petentů, paní Buriánová, také uváděla, že naprostá většina zaměstnanců, tedy až 99 %, žádá zachovat tu současnou úpravu, je tedy proti tomu námi projednávanému návrhu zákona, protože na první místo kladou rodinu. Uváděla, že petice běžela jenom ve velmi krátké době. Přesto během 14 dnů dokázali posbírat 14 tisíc podpisů. Na veřejném slyšení dále...

Ještě k tomu musím dodat, že také petenti rozporovali ty argumenty, které směřovaly k pracujícím, k zaměstnancům, kteří jsou v jiných službách, jako jsou hasiči, zdravotníci. Všichni víme, že tyto profese jsou o svátcích také v utlumeném režimu, a to včetně hromadné dopravy. Zaměstnanci se přimlouvali za to, aby spíš než bychom rušili těch sedm dní volna, abychom radši zavedli volno o všech státních svátcích.

Musím dodat, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil na veřejném slyšení náměstek ministryně pan Pilný. Stanovisko MPO je zákon zrušit, a to z těchto důvodů. K zákonu není zpracována RIA, tu neobsahoval ani původní senátní návrh, což je v rozporu s legislativními pravidly. Jiné obory mají také běžně povinnost pracovat o svátcích, doprava, restaurace, lékaři, ale to petenti rozporovali a upozorňovali na to, že je to trošku jinak. Ale i od pana náměstka Pilného zaznělo, že sice podle MPO je návrh zbytečný, ale je otázka, zda je již zralý ke zrušení po krátké době svého života. Není v tom dostatek informací.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí jako další dotčené ministerstvo vystoupil pan náměstek Hovorka. Ten uvedl, že současné ustanovení, tedy toho volna o sedmi vyjmenovaných svátcích, je plně v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce o svátcích, která uvádí, že svátky jsou zvláštní čas, který je určen k odpočinku, byť i existují výjimky. Je v souladu s praxí v Evropské unii, ve srovnání s Evropskou unií je ale česká restrikce, české omezení, mírné oproti zemím na západ od nás. Konstatoval také, že není k dispozici analýza dopadu, které by konstatovaly nějaké negativní dopady toho, že o těch sedmi dnech ve státní svátky jsou obchody zavřené.

Závěrem pan náměstek Hovorka konstatoval nebo upozornil na fakt, že zákon je napaden skupinou senátorů u Ústavního soudu, a bylo by tedy vhodné počkat na rozhodnutí Ústavního soudu. Dále na tomto veřejném slyšení, o kterém hovořím, vystoupili významně kromě jiných, pan poslanec Nacher, Bláha a Španěl. Nebudu mluvit za ně, oni si k tomu řeknou svoje i zde.

Dovolte mi ale shrnutí veřejného slyšení. Mohu konstatovat, že většina těch, kteří se veřejného slyšení zúčastnili, většina těch, kteří vystoupili, jednoznačně konstatovala, že jsou pro zachování současného stavu, tedy proti návrhu zákona v tisku, který projednáváme.

A dovolte mi ještě, přece jenom sama za sebe. My jsme zde slyšeli, jako většinově od kolegů a kolegyň z pravice, že omezujeme svobodu. No svoboda jednoho jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Byla zde řeč o svobodném rozhodnutí občanů. Já vřele souhlasím, ale připomínám, že občané, a svobodní občané, jsou i zaměstnanci. A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům. Ti svobodní v tom, jestli do práce půjdou nebo ne, když jejich zaměstnavatel musí mít otevřeno, tito svobodu volby nemají. My jako sociální demokraté, a už to tady bylo řečeno mockrát, jsme vždycky hájili svobodu člověka bez rozdílu jeho peněženky, bez rozdílu jeho sociálního postavení. Vždycky jsme hájili a budeme hájit zaměstnance.